Συμμετοχή και Δράση μέσω της Ομότιμης Μάθησης (Get involved through Peer Mentoring)

Αριθμός Προγράμματος: I.K.Y 2011-1-GR1-GRU06-O6374 1

ΓΕΝΙΚΑ

Ο εθελοντισμός είναι ουσιαστικό στοιχείο της κοινωνικής μας ζωής και κυρίως εκφράζεται μέσα από την ενεργή συμμετοχή. Σύμφωνα με τον ορισμό του Astin, η συμμετοχή ορίζεται ως η ενεργός αλληλεπίδραση μέσω

 • της παρατηρήσιμης φυσικής συμπεριφοράς και
 • νοητικών διεργασιών ( όπως λόγου χάρη η συγκέντρωση, η αφοσίωση και η κινητοποίηση).

ΠΩΣ

Και από τις δύο απόψεις,

 • το βάθος της σκέψης είναι ένα ποιοτικό κριτήριο μέτρησης.

Οι τρόποι συμμετοχής των ενηλίκων ώστε να γίνουν ενεργητικοί, θα πρέπει να δίνουν δυνατότητες οι οποίες

 • να χτίζουν αυτοπεποίθηση και αυτο-εκτίμηση,
 • να αντιλαμβάνονται τις πολλαπλές απαιτήσεις της εποχής μας,
 • καθώς και να συμπεριλαμβάνουν επικοινωνία μεταξύ ομοτίμων.

ΓΙΑΤΙ

Η μάθηση μεταξύ ομοτίμων θα μπορούσε να αποτελέσει το καίριο μέσο για τη διάδοση της ευχαρίστησης του να μοιράζεσαι.
Είναι γενικά αντιληπτο ότι επηρεαζόμαστε από τις κυρίαρχες αξίες του περιβάλλοντος στο οποίο ζούμε, οπότε χτίζοντας “ζώνες” μεντόρων μέσα στις οικογένειες, στα σχολεία και στις γειτονιές πιστεύουμε ότι μπορούμε να επηρεάσουμε την συμπεριφορά των μη ενεργών ώστε να γίνουν πιο ενεργοί και συμμετοχικοί.


ΠΟΙΟΙ

Στηριζόμενοι σε αυτές τις αρχές, οι πρόταση θα αποτελέσει την ευκαρεία για διάλογο μεταξύ των μη ενεργών και των ενεργών πιθανών εκπαιδευομένων, προερχόμενοι από το οικογενειακό περιβάλλον των ενεργών.
Ποιός είναι ο λόγος που κάποιοι άνθρωποι θεωρούν ότι δεν είναι σε θέση να συμβάλλουν σε κοινούς στόχους;
Για να μπορέσουμε να διαγνώσουμε τους λόγους, όλοι οι εταίροι θα μελετήσουμε και θα ερευνήσουμε το φαινόμενο μέσω δραστηριοτήτων όπως

 • απλές μη κατευθυνόμενες συνεντεύξεις θα αποτελέσουν το κέντρο των
 • συζητήσεων μέσω των
 • διακρατικών συναντήσεων μεταξύ των εταίρων καθώς
 • θα προταθούν λύσεις για κινητοποίηση μέταξύ ομοτίμων.

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Στο τέλος, οι εταίροι θα ολοκληρώσουμε το κύκλο ζωής του προγράμματος μέσω της δημιουργίας

 • μίας μικρής σειράς διδακτικών ενοτήτων για ΜΚΟ, σχολεία ή κοινότητες
 • διαθέσιμες μέσα από τις ιστοσελίδες των εταίρων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Διδακτικές Ενότητες

Εισαγωγικό κείμενο – Πρόλογος

Για να είναι κάποιος ενεργός ως εθελοντής σε ένα κοινωνικό πλαίσιο δεν εξαρτάται μόνο από τις εσωτερικές του δυνάμεις. Ως μια κοινωνική πρακτική σε μια μοντέρνα χαοτική κοινωνία, χρειάζεται έναν “οδικό χάρτη” σχετικά με τα εννοιολογικά και πρακτικά στοιχεία. Οι εταίροι του προγράμματος INVOLVE αποφασίσαμε να οργανώσουμε μία σειρά από 4 εκπαιδευτικές ενότητες, με πληροφορίες που προέρχονται είτε από τη λογοτεχνία, διάφορα πολιτικά και ακαδημαϊκά κείμενα και/ή κυρίως από πραγματικές εφαρμογές όσον αφορά μελέτες περίπτωσης, συνεντεύξεις, βιωματικές ασκήσεις για εμψύχωση ομάδων, πραγματικές ιστορίες και ό,τι “αντανακλά” την ανθωπινη εμπειρία όπως η ενεργός συμμετοχή μέσω της ομότιμης μάθησης. Σε αυτό το πλαίσιο, οι ενότητες μπορούν να χρησιμοποιηθούν όχι μόνο ως εκπαιδευτικό υλικό αλλά περισσότερο ως όχημα για την κινητοποίηση μεταξύ ομοτίμων ώστε να γίνουν ενεργοί στο να μοιράζονται μέσα σε ένα πλαίσιο αναφοράς. Παρόλο που το μεγαλύτερο μέρος του παρακάτω εκπαιδευτικού υλικού προορίζεται για χρήση μέσα σε ένα εκπαιδευτικό πλαίσιο, στην ολότητά του δεν έχει σχεδιαστεί ως ένα ολοκληρωμένο σεμινάριο ή “μάθημα” πάνω στην δικτύωση, αλλά σαν μια συλλογή “κινήτρων” για τέσσερις διαφορετικούς σκοπούς

 1. Εισαγωγή στην Κοινωνική Οικονομία ως ένα κοινωνικό και πολιτικό εργαλείο
 2. Ταυτοποίηση αναγκών – εμπόδια και περιορισμοί, κοινωνικές αναπαραστάσεις
 3. Εθελοντισμός
 4. Καλές πρακτικές για την κινητοποίηση ενηλίκων να γίνουν εθελοντές
 5. Η στρατηγική της ομότιμης μάθησης

Ενότητα 0 “Κοινωνικές Πρωτοβουλίες με προσέγγιση μέσα από την Κοινωνική Οικονομία”
Ενότητα 1 “Τι σημαίνει ο εθελοντισμός: ορολογίες, ιδέες και αναπαραστάσεις”
Ενότητα 2 “Κινητοποίηση και βιωματικές πρακτικές εμψύχωσης ομάδων”
Ενότητα 3 “Η ομότιμη μάθηση ως μέσο για ενεργό συμμετοχή”

Τα αρχεία είναι σε μορφή .zip


ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Εισαγωγικό πρότυπο ως εργαλείο για συλλογή

“Μια καλή πρακτική είναι απλά μια διαδικασία ή μεθοδολογία που αντιπροσωπεύει τον πιο αποτελεσματικό τρόπο για την επίτευξη ενός συγκεκριμένου στόχου. Πολλοί προτιμούν να χρησιμοποιούν τον όρο “καλή πρακτική” καθώς στην πραγματικότητα είναι αμφίβολο κατά πόσο υπάρχει μία και μοναδική “καλύτερη” προσέγγιση και – όπως είναι λογικό – οι προσεγγίσεις συνεχώς εξελίσσονται και ανανεώνονται.
Επομένως ένας άλλος τρόπος ορισμού μίας καλής πρακτικής είναι αυτό το οποίο έχει αποδειχθεί ότι λειτουργεί καλά και παράγει καλά αποτελέσματα, και συνεπώς προτείνεται ως μοντέλο.
Η ουσία του να ταυτοποιείς και να μοιράζεσαι καλές πρακτικές είναι να μαθαίνεις από τους άλλους και να ξαναχρησιμοποιείς τη γνώση. Το μεγαλύτερο όφελος βρίσκεται στις καλώς ανεπτυγμένες διαδικασίες που στηρίζονται στη συσσωρευμένη εμπειρία.” –
Ταυτοποίηση και γνωστοποίηση καλών πρακτικών, SDC Knowledge Management Toolkit

Ελλάδα | Γερμανία | Ιταλία | Τουρκία


ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ > ΔΙΗΓΗΣΕΙΣ

Εισαγωγικό κείμενο + Εργαλεία για συνεντεύξεις [συμπεριλαμβάνεται το 1ο προσχέδιο]

Τα δύο σημεία εκκίνησης για μια αφηγηματική έρευνα παραμένουν ο ακρογωνιαίος λίθος σε αυτή την έρευνα: προσεκτική παρακολούθηση όταν τα άτομα αφηγούνται τις ιστορίες τους και βιώνοντας μέρος των δραστηριοτήτων τους μαζί με τους ίδιους (Clandinin 2007). Παρακολουθώντας τους ανθρώπους να διηγούνται τις ιστορίες τους οπτικά σήμαινε να παρατηρούμε προσεκτικά τις ασάφειες, τις δυσκολίες και τις αβεβαιότητες ενσωματωμένες στις οπτικές εικόνες – εικόνες και εκφράσεις που αντανακλούν την μοναδικότητα της ζωής ενός ατόμου (John-Steiner 1985). Ταυτόχρονα ήταν σημαντικό να αντιληφθούμε την κάθε ιστορία στα πλαίσια της κοινότητας και γι’ αυτό το λόγο ήταν σημαντικό να παρατηρήσουμε τη ζωντανά τις συζητήσεις μεταξύ των ομοτίμων – εμπλεκομένων και μη στο σεμινάριο που έγινε αργότερα.

Ελλάδα | Γερμανία | Ιταλία | Τουρκία


ΟΡΟΛΟΓΙΑ


ΠΗΓΕΣ

http://europa.eu/volunteering/


ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ


Share on

Facebook
Twitter
LinkedIn

Μπορεί επίσης να σε ενδιαφέρουν

Επικοινωνήστε
μαζί μας!

Εάν θέλετε να συμμετέχετε στις δράσεις μας, ή απλά να μάθετε περισσότερα, μπορείτε να μας 
βρείτε*

Σαχτούρη 64 (ισόγειο), Πάτρα - 26222

Τηλ: +30 2610 326653
Email: info@cyclisis.gr

cyclisis.gr © 2024 | Created by Global Minds – Digital Agency

Created by